Citatio.pl
2019-10-24

Katechizm rzymski o rodzicach chrzestnych

Katechizm rzymski z wyroku Śgo Soboru Trydentckiego ułożony, cz. II, 1827, Warszawa

 1. Czemu okrom tych którzy chrzczą, przydawaią też Kmotrów albo Oyców chrzestnych?

  Dla tego, iż Chrzest S. iest duchowne odrodzenie, przez które rodzimy się Synami bożymi, oczem tak mówi Piotr S. Jako dziateczki teraz narodzone, rozumne bez chytrości, mleka pożądacie. (1. Petr. 2) Jako tedy ten, który się na świat rodzi, potrzebuie mamki i mistrza, aby za ich pomocą i staraniem był wychowany, i w naukach wyćwiczony; tak też temu, który bywa chrzczony, i po Chrzcie nowe życie w Chrystusie Panu poczyna, potrzeba aby miał Nauczyciela mądrego i Oyca chrzestnego, któryby go nauczał wiary i wszelkiey pobożności chrześcijańskiey, ażeby ono dziecię mogło w Chrystusie Panu rość, i mężem doskonałym być za pomocą bożą: gdy Plebani maiąc wielki ciężar pasterski na sobie, nie maią tak wiele czasu, żeby mieli mieć osobliwe staranie około dziatek, każdego z osobna, ucząc ich wiary. O tym starym zwyczaiu Kmotrów mamy dawne świadectwo Ś. Dyionizyiusza, który tak mówi (De Ecel. Hierar. cap 3 p. 3.): Świętym wodzom naszym (temi słowy Apostołów ŚŚ. nazywa) przyszło to na myśl i tak się im zdało, tym obyczaiem chrzcić dziateczki, żeby właśni ich rodzice dawali ie komu w Piśmie bożem ćwiczonemu, iakoby Mistrzowi iakiemu (De conserv.), aby za staraniem onego Oyca duchownego, życie swoie dalsze prowadzić dobrze mogli. Toż zdanie potwierdza ustawa Higiniusza Papieża (Distin 4).

 2. Jestże to powinowactwo chrzestne przeszkodą do Małżeństwa.

  Bardzo mądrze Kościół S. postanowił to (Conc. Trid. ses 24. Derefor. Matr. cap. 2), aby nie tylko ten, który chrzci, z chrzestnym synem, ale żeby też Kmotr z tym, którego na Chrzcie przyymuie, i z własnemi iego Rodzicami powinowactwem się obowiązał, tak iż porządne Małżeństwa między temi wszystkimi być nie mogą, a gdyby się stały, rozerwane być maią.

 3. Cóż za powinność i urząd iest Kmotrów?

  Ta iest powinność ich, aby synów swoich chrzestnych na pilnem baczeniu i pieczy mieli (Dionisius loco citato.), i tak się o nich starali, aby się w nauce chrześcijańskiey ćwiczyli, i takowemi przez wszystek czas życia swego byli, iako za nie przy Chrzcie ślubowali. O czem tak Dyionizy S. w osobie kmotrowskiey mówi: Obiecuię, iż to dziecię gdy do rozumu przyydzie, i będzie mogło poiąć rzeczy święte, pilnem upominaniem moiem przywodzić chcę, aby się wszystkich złych rzeczy odrzekło, i tak sprawowało w boskich rzeczach, iako się obiecało. Także Ś. Augustyn do Kmotrów mówi (August. Serm. post Pascha.): Was wszystkich, tak mężczyzny iak niewaiasty, którzyście na Chrzcie Syna przyięli, upominam, abyście na to pomnieli, żeście się stali rękoymiiami za dzieci wasze chrzestne. Przeto pilnie się ma każdy starać, który taki urząd na się przyymuie, aby to pilnie wykonał, czego się podiął: ażeby ten, który kogo na wiarę swoię i opiekę przyiął, tak długo onego nie opuszczał, aż nie będzie iego pomocy potrzebował. Przeto Autustyn święty tamże wylicza, których rzeczy maią nauczać Kmotrowie syny swoie chrzestne; albowiem tak o nich mówi: Maią ich uczyć, aby czystość chowali, sprawiedliwość miłowali, a nadewszystko, aby pacierz, skład wiary chrześciiańskiey, dziesięcioro boże przykazanie umieli. Te zaś powinności temi czasy według Kościoła Ś. Rodzie właśni na się biorą.

 4. Możeż ktokolwiek być Kmotrem?

  Nie godzi się lada kogo do tego przypuszczać, tylko takowego, któryby wiernie, pilnie, i chętnie chciał i mógł to wypełnić czego się podeymuie. Przeto naprzód właśni Rodzice nie mogą być Kmotrami: a to dla tego, aby znać było, iako różne iest duchowne powinowactwo, od cielesnego. Do tego, nie mogą być Kmotrami Żydzi, niewierni, heretycy; albowiem radziby prawdę wiary chrześciiańskiey kłamstwy swoiemi zatłumili i wszelką pobożność chrześciiańską wywrócili.

 5. Wieleż ma być Kmotrów?

  Święte Koncylium trydentskie postanowiło (Concil. Trid. ses. 24 cap. 20), aby tylko ieden Kmotr był, bądź mężczyzna, bądź niewiasta, albo naywięcey dwa, to iest, mężczyzna i niewiasta. Przyczyna tego iest, iż snadnieysza nauka gdzie ieden iest, a niżeli kiedy wiele Nauczycielów: a druga żeby takowe powinowactwo chrzestne nie rozszerzało się między wielą ludzi, dla Małżeństwa świętego, ponieważ iest przeszkodą Małżeństwa.

Tags: Katechizm rzymski Chrzest
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.