Citatio.pl
2019-11-14

Różaniec

Różaniec na podstawie Mszału rzymskiego 1963 r.

Rosarium in lingua latina

Część I: Radosna / Mystéria gaudiosa

Zwiastowanie / Annuntiátio

Oto ja służebnica Pańska.

Owoc tajemnicy: Pokora.

Łaski do uproszenia: O większe skupienie w modlitwie, gotowość na Boże wezwanie i zdolność dania odpowiedzi; pokora w powodzeniach.

Prośba za: tych, którzy są powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego; narzeczonych; przyszłe matki.

Oby świat pojmował Chrystusa, który do niego przychodzi przez Kościół.

Nawiedzenie / Visitatio

Bóg uczynił mi wielkie rzeczy.

Owoc tajemnicy: Miłość brateska.

Łaski do uproszenia: O niesienie Chrystusa innym; zdobycie delikatności w sposobie oddawania przysług; poświęcenie swojej rodzinie i otoczeniu; zwyczaj, jak u Maryi, oddawania Bogu dobrych spraw, które można wykonać; duch wdzięczności.

Prośba za: rodzinę; matki rodzin; ludzi o skromnych zawodach; za tych, którzy przyjmują pielgrzymów i podróżnych.

Narodzenie / Nativitas

Zbawiciel wam się narodził.

Owoc tajemnicy: Duch ubóstwa.

Łaski do uproszenia: O oddanie się Bożej Opatrzności; spokojne przyjmowanie ubóstwa, nie wstydząc się go wobec innych i nie buntując się przeciw Bogu; wiarę jak u pierwszych pasterzy; szukanie prawdy z wytrwałością Mędrców; znajdowanie radości nieuzależnionej od dostatku dóbr tego świata.

Prośba za: małe dzieci; biednych, bezdomnych; nie mających spokojnego mieszkania; ludzi dobrej woli, pracujących nad przywracaniem pokoju.

Oby pokój Chrystusowy zapanował wśród ludzi i cały świat odnalazł Boga. By poprzez historię świata wypadki dziejów przygotowały objawienie się Chrystusa.

Ofiarowanie / Praesentatio

Przynieśli Dziecię, aby je stawić przed Panem.

Owoc tajemnicy: Czystość i posłuszeństwo.

Łaski do uproszenia: O zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych; przyjęcie ofiary z naszego życia w służbie Odkupiciela; strzeżenie czystości serca i ciała; ciągłe oczyszczanie się z grzechu.

Prośba za: młodzież; młode małżeństwa; osoby poświęcone Bogu. Niech rodzice prowadzą dzieci do Boga, a świat niech ich wysiłku nie niszczy. Niech chrześcijanie wprowadzają coraz więcej swą wiarę w dusze i życie.

Znalezienie / Inventio in Templo

Winienem być w tym, co jest Ojca mego.

Owoc tajemnicy: Gotowość szukania Boga.

Łaski do uproszenia: O nieustawanie w szukaniu Boga; pośpiech w odnajdywaniu z chwilą utracenia Go; gorliwe poznanie swojej religii, aby lepiej służyć Bogu; oddanie się na służbę Bogu przez modlitwę i apostolstwo.

Prośba za: wychowawców; tych, którzy szukają Boga; sieroty.

Niech wszystkie niepokoje świata doprowadzają do Chrystusa.

Część II: Bolesna / Mystéria dolorosa

Konanie w ogrodzie oliwnym / Agonia in Hortu

Ojcze, nie moja, ale Twoja wola.

Owoc tajemnicy: Żal za grzechy.

Łaski do uproszenia: O poznanie grzechu; czujność w pokusach; znoszenie osamotnienia; przyjęcie woli Bożej; miłość Boga, aby żałować za swoje grzechy; odrzucanie małych niewierności, które prowadzą do grzechu.

Prośba za: przyjaciół wiernych i niewiernych; upadających ze słabości; konających; zatwardziałych grzeszników.

Niech obojętność świata nie uczyni próżnym konania Chrystusa!

Biczowanie / Flagellatio

Sinością Jego jesteśmy uzdrowieni.

Owoc tajemnicy: Umartwienie ciała.

Łaski do uproszenia: O zdolnośc wyrzeczenia się przyjemności, zbytku i przepychu; znoszenie cierpień fizycznych; prowadzenie życia surowego; odwagę do nakładania sobie umartwień; zdobycie dyscyplinowania siebie samego, swego czasu, swojej pracy.

Prośba za: wyznawców wiary znoszących tortury; ofiary brutalności i niesprawiedliwości; ofiary wojny i despotyzmu; chorych, poddanych operacji.

Niech wszystkie cierpienia fizyczne ludzi zjednoczą się z męką Odkupiciela.

Ukoronowanie cierniem / Coronatio spinis

Oto wasz król.

Owoc tajemnicy: Poskromienie pychy.

Łaski do uproszenia: O nieszukanie powodzeń i pochwał; odrzucenie każdego podszeptu pychy i próżności; poddanie się władzy; przyjmowanie upokorzeń.

Prośba za: tych, którzy mają powierzoną władzę; tych, którzy są nam osobiście poddani; wszystkich ludzi wzgardzonych przez świat; rozgoryczonych; życiowych rozbitków.

Niech świat rozpozna Boga w każdej prawowitej władzy. Niech wszystkie narody poddają się królestwu Chrystusa.

Niesienie krzyża / Baiulatio Crucis

Nie otworzył ust swoich… jak baranek na zabicie wiedziony.

Owoc tajemnicy: Cierpliwość w doświadczeniach.

Łaski do uproszenia: O zachowanie odwagi w trudnościach; pójście naprzód pomimo przeszkody; podnoszenie się z upadków; pomganie innym; współczucie dla ich cierpienia; znoszenie jednostajności obowiązków stanu.

Prośba za: tych, którzy mają przygniatającą pracę; którzy walczą o uleczenie się z grzechu; rodziców patrzących na cierpienia swoich dzieci; za tych, którzy się poświęcili chorym i nieszczęśliwym.

Niech nędza i zmęczenie przywiedzie świad do Odkupienia.

Śmierć Chrystusa na krzyżu / Crucifixio et Mors

Zraniony został za nieprawości nasze.

Owoc tajemnicy: Ofiara z siebie w dziele Odkupienia.

Łaski do uproszenia: O przebaczenie tym, którzy nam wyrządzili krzywdę; przyjęcie po chrześcijańsku perspektywy śmierci; współczucie w cierpieniach Matki Bolesnej; uświadomienie sobie, że Ona na Kalwarii stała się dla nas Matką.

Prośba za: kapłanów ponawiających za nas Ofiarę Chrystusa; umierających; zmarłych; prześladowców; za wszystkich, którzy są w żałobie.

Niech Odkupienie zjednoczy wszystkich ludzi w Chrystusie.

Część III: Chwalebna / Mystéria gloriosa

Zmartwychwstanie / Resurrectio

Jestem z wami, aż do skończenia świata.

Owoc tajemnicy: Wiara.

Łaski do uproszenia: O wiarę w Chrystusa żyjącego w nas i w swoim Kościele; świadomość wartości swojej wiary; uczestnictwo w radości triumfującego Chrystusa; śmierć dla grzechu, by żyć Bożym życiem; wierność przyrzeczeniom danym na Chrzcie i Komunii św.

Prośba za: niewiernych; tych, których wiara słabnie; przygotujących się do Chrztu św.; komunikujących po raz pierwszy.

Niech wszyscy ludzie w wierze w zmartwychwstałego Chrystusa znajdą radość dzieci Bożych.

Wniebowstąpienie / Ascensio

Wsław Syna Twego.

Owoc tajemnicy: Pragnienie nieba.

Łaski do uproszenia: O życie nadzieją zamieszkania kiedyś w niebie; ciągły postęp w życiu chrześcijańskim; coraz częstszą myśl o Bogu w ciągu swoich dni; poznanie radości modlitwy.

Prośba za: rozpaczającyh; szukających tylko korzyści doczesnych; tych, którzy się nie modlą.

Niech wszystkie nadzieje świata przemienią się w nadzieję nieba.

Zesłanie Ducha Świętego / Descensus Spiritus Sancti

Idźcie na cały świat.

Owoc tajemnicy: Duch apostolski.

Łaski do uproszenia: O obfitsze otrzymanie darów Ducha Świętego; oddanie się w służbę Kościoła walczącego; zrozumienie Kościoła; bezinteresowność w wysiłkach apostolskich.

Prośba za: Papieża i biskupów; misjonarzy; ludzi, którzy odeszli od Chrystusa; chrześcijan oddzielonych od Kościoła katolickiego.

Niech wszyscy chrześcijanie posiadają świadomość obowiązku apostolstwa.

Wniebowzięcie / Assumptio

Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Owoc tajemnicy: Łaska dobrej śmierci.

Łaski do uproszenia: O wiarę w zmartwychwstanie naszych ciał; rychłe uzyskanie szczęścia niebieskiego po śmierci; wzmocnienie odwagi myślą o niebie w trudnych chwilach.

Prośba za: dusze w czyśćcu; Polskę poświęconą Bogurodzicy.

Niech wszystkich ludzi prowadzi Najświętsza Panna do Królestwa swego Syna.

Ukoronowanie Matki Bożej / Coronatio in Caelo

Wejrzał Bóg na uniżenie służebnicy swojej.

Owoc tajemnicy: Ufność w Bogurodzicy.

Łaski do uproszenia: O nabożeństwo do Matki Bożej; oddanie postępu duchowego i apostolskiego Najświętszej Pannie; dziecięcą ufność w Niej; delikatność uczuć do swojej Matki.

Prośba za: wszystkie matki; potrzebujących dobroci i tkliwości; tych, którzy nie mają siły, by wrócić do Boga.

Niech cześć i miłość ku Matce Bożej przywróci Bogu nasz błądzący świat.

Tags: Różaniec Mszał rzymski
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.