Citatio.pl

Wpisy z tagiem "męczennica":

2020-02-16

Św. Julianny Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 311.

Lecz gy tak modliła się, stanął przed nią szatan w postaci Anioła, i zaczął jéj przedstawiać, że Pan Bóg przez wzgląd na jéj młode lata i płeć słabą, nie poczyta jéj za złe, jeśli dla uniknięcia mąk dalszych, zadość uczyni żądaniu wielkorządcy. Ale Święta podejrzewając w tém radę złego ducha, podniosłszy oczy do Nieba „Panie stworzenia wszelkiego! zawołała; Ty wiesz że dla Imienia Twojego cierpię, daj mi rozpoznać kto jest ten co ze mną mówi.” Owoż gdy to wyrzekła, te słowa z Nieba usłyszała „Nie obawiaj się niczego, Jam z tobą; uwięź tego który z tobą mówi, daję ci moc nad nim.” I wnet opadły z niéj powrozy, któremi sk©epowana była, okowy które miała na rękach i na nogach, a także i to zelazo, które przez golenie było przewleczone, również opadło. Wtedy Julianna złego ducha związawszy, i zmusiwszy go do przyznania się iż jest szatanem, taką nad nim z mocy Bożéj dostała potęgę, iż go w ręku trzymała, a powrozami biła.

Pożytek duchowny

Święta Julianna wolała przenieść straszne męki i śmierć samę, aniżeli połączyć się ślubami małżeńskiemi z człowiekiem obcéj wiary, to jest będącym, jak się ona słusznie wyrażała, nieprzyjacielem Boga. Przykład jéj służyć powinien za naukę, aby osoby zamyślające o zawarciu ślubów małżeńskich, na pierwszym względzie miały to, czy osoba z którą się łączą związkiem nierozerwalnym, nie jest osobą bez wiary, a więc w wyraźnéj niełasce u Boga.

Modlitwa

Boże, któryś świętą Juliannę męczenniczkę, cudowną mocą nad złym duchem obdarzyć raczył; daj nam, za jéj pośrednictwem, wszelkie zasadzki nieprzyjaciela duszy naszéj zawsze rozpoznawać, i nigdy w takowe nie dać się uwikłać. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 120–121.

Tags: św Julianna męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna małżeństwo
2020-02-09

Św. Apolonii Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 249.

Pożytek duchowny

Postępek świętéj Apolonii, która, jak to widziałeś, sama rzuciła się w stos rozpalony, był postępkiem natchnionym jéj w sposób szczególny, przez Ducha Świętego. Za taki poczytuje go Kościół, i dla tego w téj wielkiéj Męczenniczce czcić powinieneś ten rodzaj męstwa. Wszakże podziwiając go i wielbiąc, naśladować go nikomu nie wolno. Nie godzi się bowiem, nietylko samemu sobie odbierać życia, ale nawet i niechybnéj przyśpieszać sobie śmierci. Święta Apolonia uczyniła to ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego, co stanowi téj powszechnéj, wszystkich obowiązującéj regule, wyjątek. Lecz co jest w świętéj Męczenniczce, której dziś Kościół pamiątkę obchodzi, do naśladowania dla wszystkich, to całe jéj życie, na miłosiernych uczynkach i na ćwiczeniach pobożności spędzone, jak rownież i jéj wytrwałość w znoszeniu ciężkich mąk, które ją do zaparcia się Chrystusa Pana przywieść nie mogły.

Modlitwa (kościelna)

Boże! który pomiędzy innemi wszechmocności Twojej cudami, i płeć słabszą, palmą zwycięstwa męczeńskiego obdarzasz; daj miłościwie abyśmy błogosławionéj Apolonii dziewicy i Męczenniczki Twojéj, pamiątkę przejścia do wieczności poboznie obchodząc, za jéj przykładem do Ciebie zdążali. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 105-106.

Tags: św Apolonia dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna samobójstwo uczynki miłosierdzia
2020-02-06

Św. Doroty Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 304.

Pożytek duchowny

Widzisz jak różnemi drogami Bóg dobry do Siebie dusze nawraca i powołuje. W tych owocach i kwiatach, które święta Dorota Tefilowi w raju posłała, upatruj obraz wszystkich świętych natchnień i glośnych ostrzeżeń sumienia twojego, któremi tenże Bóg miłosierny chce przyciągnąć cię do Siebie, albo nawrócić, jeśliś na złych drogach, albo ściśléj z Sobą zjednoczyć, jeśliś na dobréj. Korzystaj więc z takich łask i darów niebieskich, aby ci one, za wstawiennictwem się świętéj Doroty, na taki jak swiętemu Teofilowi wyszły pożytek.

Modlitwa

Niech nam, Panie Boże nasz, święta Dorota męczenniczka wyjednać u Twojego miłosierdzia raczy, wszelkie do zbawienia naszego potrzebne łaski, i jak najwierniejsze z niém współdziałanie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 99.

Tags: św Dorota dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna nawrócenie
2020-02-05

Św. Agaty Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 254.

Wtedy Wielkorządca, do najwyższego stopnia gniewem uniesiony, kazał Agatę stawić przed sobą, i z zamiarem zadania jéj mąk najokrutniejszych, rozpoczął badania sądowe. Najprzód zapytał ją kto była, i z jakiego pochodziła rodu: „Jestem szlachcianką, odrzekła święta, i ze znakomitego rodu pochodzę, jak o tém świadczy cały szereg moich przodków.” „Dla czegóż, powiedział znów do niéj sędzia, poniżasz się do tego stopnia, że chrześcijanką zostałaś?” – „Gdyż prawdziwa szlachetność, odrzekła Agata, nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się być sługą.” – „A więc, odrzekł Kwincyan, my, wzgardzając twoim Ukrzyżowanym, szlachetność naszę utracamy?” – „Tak jest, odpowiedziała Święta, utracasz prawdziwą szlachetność, stając się niewolnikiem szatana, i to do tego stopnia, że aby mu cześć oddać, kłaniasz się bryłom kamieni.” Na te słowa Wielkorządca kazał ją policzkować, a potém zaprowadzić do więzienia, zapowiadając, że albo zaprzeć się ma Jezusa Chrystusa, albo gotową być na śmierć wśród mąk najcięższych.

Pożytek duchowny

Jeden z ojców świętych powiada, że czém jest ogień malowany, w porównaniu do ognia prawdziwego, tém jest ogień ziemski, w porównaniu do ognia piekielnego. Tego więc obawiać się należy bardziéj, niż największéj klęski ognia doczesnego. Proś Pana Boga, przez zasługi wielkiéj Męczenniczki, która jest Patronką od ognia, abyś uszedł w wieczności tych płomieni, na któreś tyle razy grzechami twojemi zasłużył.

Modlitwa

Boże! Któryś błogosławioną Agatę Męczenniczkę Twoję, Patronką od klęski ognia postanowił, daj miłościwie, abyśmy jéj zasługami wsparci, płomieni piekielnych uszli na wieki. Przez tegoż Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 97.

Tags: św Agata dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna piekło ogień szlachetność niewola
2020-01-30

Św. Martyny Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 226.

Pożytek duchowny

Do ciężkiego męczeństwa, jakie ją czekało, święta Martyna przygotowała się i usposobiła, rozdaniem całego majątku na ubogich. Ile razy grozić ci będzie jaki smutek lub niebezpieczeństwo, miłosiernemi uczynkami, odpowiedniemi twojéj możności, wyjednywaj sobie u Boga potrzebne łaski do tego, abyś wszystko co cię spotkać może, zniósł jak na chrześcijanina przystoi.

Modlitwa (kościelna)

Boże! który pomiędzy różnemi Twojéj wszechmocności cudami, i płeć słabszą zwycięstwem męczeństwa obdarzasz; daj miłościwie, abyśmy błogosławionéj Martyny dziewicy i Męczenniczki Twojéj przejścia do wieczności pamiątkę z czcią należną obchodząc, za jéj przykładem do Ciebie zdążyli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 82.

Tags: św Martyna dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna uczynki miłosierdzia
2020-01-21

Św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy

Żył około roku Pańskiego 304.

Pożytek duchowny

Podziwiając szczegóły śmierci téj najsławnieszéj, jak ją nazywa święty Hieronim, męczenniczki, bierz z tego naukę, jak miłą być musi Panu Jezusowi cnota świętéj czystoścy, gdy aby takową w dziewicy téj Jemu poślubionéj od wszelkiéj skazy wolną dochować, wielkimi ją Pan Bóg bronił cudami! Tę więc cnotę nad cnotami, zamiłuj z całego serca; za łaską Pańską i opieką Matki przeczystéj, chroń ją od najmniejszéj skazy, a i sam na podobne korony, z jakiemi w Niebie stanęła święta Agnieszka, będziesz mógł zarobić.

Modlitwa (kościelna)

Wszechmogący i wieczny Boże, który to co wątłe na téj ziemi wybierasz, aby co potężne upokorzyć; daj miłościwie, abyśmy uroczystą pamiątkę błogosławionéj Agnieszki Dziewicy i Męczenniczki Twojéj obchodząc, jéj przed Tobą pośrednictwa za nami doznali. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 62.

Tags: św Agnieszka dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna dziewictwo
2019-12-23

Św. Wiktorii i św. Anatolii Dziewic i Męczenniczek

Żyły około roku Pańskiego 253.

Pożytek duchowny

Święta Wiktorya, mówiła iż wiele dziewic wychodząc za jéj czasów za pogan ze złudną nadzieją ich nawrócenia i swoich małżonków nie nawracały i własną duszę na wielkie narażały niebezpieczeństwo. O! jak często i za dni naszych, przy zawieraniu związku małżeńskiego, niewielką wagę przywiązuje się do tego czy osoba z którą przychodzi połączyć się na zawsze nie jest tak słabéj wiary że pożycie z nią będzie równie niebezpieczném dla duszy jak pożycie z poganami.

Modlitwa

Boże któryś błogosławione Wiktoryą i Anatolią i cnotą dziewictwa i koroną męczeńską za wiarę przyozdobić raczył, spraw pokornie przez ich zasługi prosimy, abyśmy w czystości duszy i niezachwianéj wierze wytrwale Ci służąc, wraz z niemi chwalili Cię na wieki w Niebie. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 1113.

Tags: św Wiktoria św Anatolia dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna dziewictwo małżeństwo
Pozostałe wpisy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.