Citatio.pl

Wpisy z tagiem "Mszał rzymski":

2020-04-09

Wielki Czwartek – Kolekta

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Deus, a quo et Iudas reatus sui poenam, et confessionis suae latro praemium sumpsit, concede nobis tuae propitiationis effectum: ut, sicut in passione sua Iesus Christus, Dominus noster, diversa utrisque intulit stipendia meritorum; ita nobis, ablato vetustatis errore, resurrectionis suae gratiam largiatur: Qui tecum.

(Boże, od Ciebie Judasz otrzymał karę za swoją zbrodnię, a łotr nagrodę za wyznanie winy; daj nam doznać skutków miłosierdzia Twego, a jak w czasie swojej męki Pan nasz Jezus Chrystus obydwom oddał różną zapłatę według ich uczynków, tak niech zgładzi w nas zastarzały błąd i udzieli nam łaski zmartwychwstania: Który z Tobą.)

Tags: Mszał rzymski Judasz dobry łotr
2020-03-14

Sobota po 2 Niedzieli Wielkiego Postu

Mszał rzymski 1963 r., Sekreta:

His sacrificiis, Domine, concede placatus: ut, qui propriis oramus absolvi delictis, non gravemur externis. Per Dominum.

(Przebłagany tą ofiarą, racz sprawić, Panie, aby nie obciążały nas cudze winy, gdy prosimy o odpuszczenie własnych grzechów. Przez Pana.)

Antyfona na Komunię:

Oportet te, fili, gaudere, quia frater tuus mortuus fuerat, et revixit: perierat, et inventus est.

(Synu, winieneś weselić się, gdyż brat twój był umarły, a ożył, zaginął był, a odnalazł się.)

Pokomunia:

Celem Komunii świętej jest wytworzenie w nas gotowości do ofiary.

Sacramenti tui, Domine, divina libatio, penetralia nostri cordis infundat: et sui nos participes potenter efficiat. Per Dominum.

(Panie, niech sakramentalna ofiara Boskiej Krwi przeniknie do głębi nasze serca i swoją potężną mocą zjednoczy nas ze sobą. Przez Pana.)

Modlitwa nad ludem:

Humilitate capita vestra Deo. – Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi: ut, quae in sola spe gratiae caelestis innititur, caelesti etiam protectione muniatur. Per Dominum.

(Pochylcie głowy wasze przed Bogiem. – Prosimy Cię, Panie, strzeż nieustannie rodziny Twojej z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, niech nas chroni opieka z nieba. Przez Pana.)

Tags: Mszał rzymski Eucharystia ofiara syn marnotrawny
2019-11-14

Różaniec

Różaniec na podstawie Mszału rzymskiego 1963 r.

Rosarium in lingua latina

Część I: Radosna / Mystéria gaudiosa

Zwiastowanie / Annuntiátio

Oto ja służebnica Pańska.

Owoc tajemnicy: Pokora.

Łaski do uproszenia: O większe skupienie w modlitwie, gotowość na Boże wezwanie i zdolność dania odpowiedzi; pokora w powodzeniach.

Prośba za: tych, którzy są powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego; narzeczonych; przyszłe matki.

Oby świat pojmował Chrystusa, który do niego przychodzi przez Kościół.

Nawiedzenie / Visitatio

Bóg uczynił mi wielkie rzeczy.

Owoc tajemnicy: Miłość brateska.

Łaski do uproszenia: O niesienie Chrystusa innym; zdobycie delikatności w sposobie oddawania przysług; poświęcenie swojej rodzinie i otoczeniu; zwyczaj, jak u Maryi, oddawania Bogu dobrych spraw, które można wykonać; duch wdzięczności.

Prośba za: rodzinę; matki rodzin; ludzi o skromnych zawodach; za tych, którzy przyjmują pielgrzymów i podróżnych.

Narodzenie / Nativitas

Zbawiciel wam się narodził.

Owoc tajemnicy: Duch ubóstwa.

Łaski do uproszenia: O oddanie się Bożej Opatrzności; spokojne przyjmowanie ubóstwa, nie wstydząc się go wobec innych i nie buntując się przeciw Bogu; wiarę jak u pierwszych pasterzy; szukanie prawdy z wytrwałością Mędrców; znajdowanie radości nieuzależnionej od dostatku dóbr tego świata.

Prośba za: małe dzieci; biednych, bezdomnych; nie mających spokojnego mieszkania; ludzi dobrej woli, pracujących nad przywracaniem pokoju.

Oby pokój Chrystusowy zapanował wśród ludzi i cały świat odnalazł Boga. By poprzez historię świata wypadki dziejów przygotowały objawienie się Chrystusa.

Ofiarowanie / Praesentatio

Przynieśli Dziecię, aby je stawić przed Panem.

Owoc tajemnicy: Czystość i posłuszeństwo.

Łaski do uproszenia: O zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych; przyjęcie ofiary z naszego życia w służbie Odkupiciela; strzeżenie czystości serca i ciała; ciągłe oczyszczanie się z grzechu.

Prośba za: młodzież; młode małżeństwa; osoby poświęcone Bogu. Niech rodzice prowadzą dzieci do Boga, a świat niech ich wysiłku nie niszczy. Niech chrześcijanie wprowadzają coraz więcej swą wiarę w dusze i życie.

Znalezienie / Inventio in Templo

Winienem być w tym, co jest Ojca mego.

Owoc tajemnicy: Gotowość szukania Boga.

Łaski do uproszenia: O nieustawanie w szukaniu Boga; pośpiech w odnajdywaniu z chwilą utracenia Go; gorliwe poznanie swojej religii, aby lepiej służyć Bogu; oddanie się na służbę Bogu przez modlitwę i apostolstwo.

Prośba za: wychowawców; tych, którzy szukają Boga; sieroty.

Niech wszystkie niepokoje świata doprowadzają do Chrystusa.

Część II: Bolesna / Mystéria dolorosa

Konanie w ogrodzie oliwnym / Agonia in Hortu

Ojcze, nie moja, ale Twoja wola.

Owoc tajemnicy: Żal za grzechy.

Łaski do uproszenia: O poznanie grzechu; czujność w pokusach; znoszenie osamotnienia; przyjęcie woli Bożej; miłość Boga, aby żałować za swoje grzechy; odrzucanie małych niewierności, które prowadzą do grzechu.

Prośba za: przyjaciół wiernych i niewiernych; upadających ze słabości; konających; zatwardziałych grzeszników.

Niech obojętność świata nie uczyni próżnym konania Chrystusa!

Biczowanie / Flagellatio

Sinością Jego jesteśmy uzdrowieni.

Owoc tajemnicy: Umartwienie ciała.

Łaski do uproszenia: O zdolnośc wyrzeczenia się przyjemności, zbytku i przepychu; znoszenie cierpień fizycznych; prowadzenie życia surowego; odwagę do nakładania sobie umartwień; zdobycie dyscyplinowania siebie samego, swego czasu, swojej pracy.

Prośba za: wyznawców wiary znoszących tortury; ofiary brutalności i niesprawiedliwości; ofiary wojny i despotyzmu; chorych, poddanych operacji.

Niech wszystkie cierpienia fizyczne ludzi zjednoczą się z męką Odkupiciela.

Ukoronowanie cierniem / Coronatio spinis

Oto wasz król.

Owoc tajemnicy: Poskromienie pychy.

Łaski do uproszenia: O nieszukanie powodzeń i pochwał; odrzucenie każdego podszeptu pychy i próżności; poddanie się władzy; przyjmowanie upokorzeń.

Prośba za: tych, którzy mają powierzoną władzę; tych, którzy są nam osobiście poddani; wszystkich ludzi wzgardzonych przez świat; rozgoryczonych; życiowych rozbitków.

Niech świat rozpozna Boga w każdej prawowitej władzy. Niech wszystkie narody poddają się królestwu Chrystusa.

Niesienie krzyża / Baiulatio Crucis

Nie otworzył ust swoich… jak baranek na zabicie wiedziony.

Owoc tajemnicy: Cierpliwość w doświadczeniach.

Łaski do uproszenia: O zachowanie odwagi w trudnościach; pójście naprzód pomimo przeszkody; podnoszenie się z upadków; pomganie innym; współczucie dla ich cierpienia; znoszenie jednostajności obowiązków stanu.

Prośba za: tych, którzy mają przygniatającą pracę; którzy walczą o uleczenie się z grzechu; rodziców patrzących na cierpienia swoich dzieci; za tych, którzy się poświęcili chorym i nieszczęśliwym.

Niech nędza i zmęczenie przywiedzie świad do Odkupienia.

Śmierć Chrystusa na krzyżu / Crucifixio et Mors

Zraniony został za nieprawości nasze.

Owoc tajemnicy: Ofiara z siebie w dziele Odkupienia.

Łaski do uproszenia: O przebaczenie tym, którzy nam wyrządzili krzywdę; przyjęcie po chrześcijańsku perspektywy śmierci; współczucie w cierpieniach Matki Bolesnej; uświadomienie sobie, że Ona na Kalwarii stała się dla nas Matką.

Prośba za: kapłanów ponawiających za nas Ofiarę Chrystusa; umierających; zmarłych; prześladowców; za wszystkich, którzy są w żałobie.

Niech Odkupienie zjednoczy wszystkich ludzi w Chrystusie.

Część III: Chwalebna / Mystéria gloriosa

Zmartwychwstanie / Resurrectio

Jestem z wami, aż do skończenia świata.

Owoc tajemnicy: Wiara.

Łaski do uproszenia: O wiarę w Chrystusa żyjącego w nas i w swoim Kościele; świadomość wartości swojej wiary; uczestnictwo w radości triumfującego Chrystusa; śmierć dla grzechu, by żyć Bożym życiem; wierność przyrzeczeniom danym na Chrzcie i Komunii św.

Prośba za: niewiernych; tych, których wiara słabnie; przygotujących się do Chrztu św.; komunikujących po raz pierwszy.

Niech wszyscy ludzie w wierze w zmartwychwstałego Chrystusa znajdą radość dzieci Bożych.

Wniebowstąpienie / Ascensio

Wsław Syna Twego.

Owoc tajemnicy: Pragnienie nieba.

Łaski do uproszenia: O życie nadzieją zamieszkania kiedyś w niebie; ciągły postęp w życiu chrześcijańskim; coraz częstszą myśl o Bogu w ciągu swoich dni; poznanie radości modlitwy.

Prośba za: rozpaczającyh; szukających tylko korzyści doczesnych; tych, którzy się nie modlą.

Niech wszystkie nadzieje świata przemienią się w nadzieję nieba.

Zesłanie Ducha Świętego / Descensus Spiritus Sancti

Idźcie na cały świat.

Owoc tajemnicy: Duch apostolski.

Łaski do uproszenia: O obfitsze otrzymanie darów Ducha Świętego; oddanie się w służbę Kościoła walczącego; zrozumienie Kościoła; bezinteresowność w wysiłkach apostolskich.

Prośba za: Papieża i biskupów; misjonarzy; ludzi, którzy odeszli od Chrystusa; chrześcijan oddzielonych od Kościoła katolickiego.

Niech wszyscy chrześcijanie posiadają świadomość obowiązku apostolstwa.

Wniebowzięcie / Assumptio

Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Owoc tajemnicy: Łaska dobrej śmierci.

Łaski do uproszenia: O wiarę w zmartwychwstanie naszych ciał; rychłe uzyskanie szczęścia niebieskiego po śmierci; wzmocnienie odwagi myślą o niebie w trudnych chwilach.

Prośba za: dusze w czyśćcu; Polskę poświęconą Bogurodzicy.

Niech wszystkich ludzi prowadzi Najświętsza Panna do Królestwa swego Syna.

Ukoronowanie Matki Bożej / Coronatio in Caelo

Wejrzał Bóg na uniżenie służebnicy swojej.

Owoc tajemnicy: Ufność w Bogurodzicy.

Łaski do uproszenia: O nabożeństwo do Matki Bożej; oddanie postępu duchowego i apostolskiego Najświętszej Pannie; dziecięcą ufność w Niej; delikatność uczuć do swojej Matki.

Prośba za: wszystkie matki; potrzebujących dobroci i tkliwości; tych, którzy nie mają siły, by wrócić do Boga.

Niech cześć i miłość ku Matce Bożej przywróci Bogu nasz błądzący świat.

Tags: Różaniec Mszał rzymski
2019-11-13

Św. Stanisława Kostki

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Deus, qui inter cetera sapientiae tuae miracula, etiam in tenera aetate maturae sanctitatis gratiam contulisti: da, quaesumus; ut, beati Stanislai exemplo, tempus instanter operando redimentes, in aeternam ingredi requiem festinemus.

(Boże, któryś wśród wielu cudów Swej mądrości udzielił łaski dojrzałej świętości nawet w wieku młodzieńczym, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie przez pracę czas wyzyskując, skwapliwie zdążali do wiekuistego pokoju.)

Sekreta:

Angelorum pane, quaesumus, Domine, beati Stanislai nos intercessio dignos efficiat, qui eo meruit angelica manu recreari.

(Prosimy Cię, Panie, niech nas uczyni godnymi Chleba anielskiego wstawiennictwo św. Stanisława, który zasłużył, by go ręce anielskie tym Chlebem posiliły.)

Tags: Mszał rzymski św Stanisław Kostka
2019-10-10

Dziękczynienie za zwycięstwo Chocimskie

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Deus, qui in summis regni nostri periculis, antiqua bracchii tui miracula renovasti: suscipe gratiarum actiones exsultantium populorum; et quibus tanti gaudii causam praestitisti, perpetuae fructum concede laetitiae. Per Dominum.

(Boże, ktory w największych niebezpieczeństwach naszego królestwa wznowiłeś dawne cuda Swojej potęgi, przyjmij dziękczynienie od rozradowanego ludu i gdy dałeś mu przyczynę takiego wesela, pozwol zakosztować owocu radości wiekuistej. Przez Pana.)

Tags: Mszał rzymski Polska
2019-06-30

3 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum: multiplica super nos misericordiam tuam; ut, te rectore, te duce, sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna.

(Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, pomnóż nad nami miłosierdzie Swoje, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród dóbr doczesnych, by wiecznych nie utracić.)

Tags: Mszał rzymski
2019-06-20

Corpus Christi

Mszał rzymski 1963 r., Sekwencja:

Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum, non mittendus canibus.

(Oto chleb Aniołów bogi, dan wędrowcom pośród drogi, synów chleb prawdziwy, mnogi, rzucać go nie można psom.)

Mszał rzymski 1963 r., Antyfona na ofiarowanie:

Sacredotes Domini incensum et panes offerunt Deo: et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen eius, alleluia.

(Kapłani Pańscy składają Bogu w ofierze chleb i kadzidło, przeto świętymi być winni wobec Boga swego, by ujmy nie przynieść Jego imieniu, alleluja.)

Breviarium Romanum, MCMXL (Ordinis Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo), Ad Tertiam:

Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat. 1 Cor. 11, 26

(Ilektroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie.)

Godne jest zatem rozważanie Męki Pańskiej podczas słuchania Mszy Św. oraz, zgodnie ze starym zwyczajem, odmawianie Tajemnic Bolesnych Różańca św.

Tags: Mszał rzymski Eucharystia Breviarium Romanum
2019-05-30

Wniebowstąpienie Pańskie

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Concede, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui hodierna die Unigenitum tuum Redemptorem nostrum ad caelos ascendisse credimus; ipsi quoque mente in calestibus habitemus.

(Wszechmogący Boże, wierzymy, że Twój Syn Jednorodzony, nasz Zbawiciel, w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba; spraw, prosimy, abyśmy również duchem przebywali w niebie.)

Ofiarowanie:

Ascendit Deus in iubilatione, et Dominus in voce tubae, alleluia.

(Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, wstępuje Pan przy dźwięku trąby, alleluja.)

Tags: Mszał rzymski Wniebowstąpienie
Pozostałe wpisy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.